WBE
Commissies
Tire Haut
Wildsoorten
Jachthonden
Documenten
Foto galerij
WBE Tielerwaard-West
Agenda
Wildtellingen
Wintertellingen
Reewildtellingen
Wilddiner
Vuilruimen
Wildtellingen
In de Flora-en faunawet zijn wilde eend, haas, konijn, houtduif, fazant en patrijs aangewezen als wild. De jacht op de patrijs wordt niet geopend zolang deze voorkomt op de Rode Lijst. Op de andere wildsoorten kan wel worden gejaagd. De jager bepaalt binnen de randvoorwaarden van de wet hoe en wanneer hij dat doet, vergelijkbaar met de situatie onder de Jachtwet. Alle andere diersoorten zijn in principe beschermd. Of er vanuit oogpunt van schadebestrijding of beheer in populaties van deze soorten moet worden ingegrepen, dan is het niet de jager maar de overheid die dat beslist. Hiervoor zijn drie mogelijkheden.

De rijksoverheid kan het doden van dieren toestaan op basis van een landelijke vrijstelling
(art.65). De provincies kunnen beheer en schadebestrijding toestaan op basis van een provinciale vrijstelling (art.65). Daarnaast hebben ze de mogelijkheid dit te laten doen op basis van een ontheffing (art.68) of op basis van een aanwijzing (art.67). Dit laatste wordt met name toegepast voor het bestrijden van exoten en verwilderde dieren.

Bij een vrijstelling (art.65) heeft de provincie zelf op voorhand reeds de afweging gemaakt
voor de noodzaak tot ingrijpen. Zij geeft dan in een verordening aan welke soorten met welke middelen op basis van een vrijstelling mogen worden bestreden. Dit geldt in feite ook voor toepassing van artikel 67, waarbij de provincie categorieën van personen (bijvoorbeeld jachtaktehouders) aanwijst om de stand van bepaalde soorten te beperken.

Toepassing van artikel 68 betekent dat de provincie ontheffing verleent aan een
faunabeheereenheid (FBE). Deze ontheffing is vergelijkbaar met een vergunning ex.art.53 Jachtwet. Om voor een ontheffing in aanmerking te komen moet de FBE in een faunabeheerplan een onderbouwing geven voor de noodzaak tot ingrijpen. De eisen waaraan een faunabeheerplan moet voldoen zijn aangegeven in artikel 10 van het Besluit faunabeheer. Eén van de eisen is dat voor de betreffende soorten de omvang van de populatie moet worden aangegeven. Er zal dus moeten worden geteld!
WBECommissiesActiviteitenTire HautWildsoortenJachthondenDocumentenFoto galerij