WBE
Activiteiten
Tire Haut
Wildsoorten
Jachthonden
Documenten
Foto galerij
WBE Tielerwaard-West
Reewild
Wildschade
Veldtoezicht
Schietvaardigheid
Biotoop
Veldtoezicht
De Commissie Veldtoezicht is een samenwerkingsverband tussen de WBE Tielerwaard-West en de aangrensende WBE Tielerwaard-Oost. Twee Bijzondere Opsporing Ambtenaren (BOA's) voeren dit toezicht uit in de gebieden van de beide WBE's.

Iedereen die iets verdachts in het buitengebied ziet kan de BOA's hier telefonisch van op de hoogte brengen. Een sticker met de mobiele telefoonnummers kan bij de WBE leden opgevraagd worden of per email bij de
Commissie Veldtoezicht.

Een buitengewoon opsporingsambtenaar, (voorheen onder meer Onbezoldigd Rijksveldwachter) is in Nederland een functionaris die is bevoegd tot de opsporing van bepaalde, meestal een beperkt aantal of een specifieke groep, strafbare feiten. Voorbeelden van buitengewone opsporingsambtenaren zijn jachtopzieners, parkeercontroleurs, milieuambtenaren, viscontroleurs en sociaal rechercheurs. De minister bepaalt welke opsporingsbevoegdheden worden toegekend. Daarnaast beslist de minister van Justitie of de BOA politiebevoegdheden (geweldgebruik en veiligheidsfouillering) en geweldsmiddelen mag gebruiken, en zo ja, welke.

De WBE BOA's patrouilleren op onregelmatige tijden in de gebieden van de beide WBE's. Tijdens deze patrouilles wordt toezicht gehouden op overtredingen van de Flora en Faunawet, de Milieuwet en de Visserijwet. Toezicht op de Visserijwet wordt gedaan op verzoek van en in samenwerking met de Visfederatie Midden-Nederland. Waargenomen overtredingen van de Milieuwet worden steevast doorgegeven aan de bevoegde instanties van gemeenten Lingewaal, Neerijnen en Geldermalsen. Met deze gemeenten bestaat een samenwerking, waarbij de WBE BOA's tijdens hun patrouilles voor genoemde gemeenten toezicht houden op overtredingen van de Milieuwet. Bij deze overtredingen moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het illegaal storten of verbranden van afval.
WBECommissiesActiviteitenTire HautWildsoortenJachthondenDocumentenFoto galerij